Městská knihovna Jihlava

Výběrové řízení - Brána Jihlavy

12. 9. 2023

Rada města Jihlavy vyhlašuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

Brána Jihlavy, příspěvková organizace

 

Požadované předpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu, nejlépe   manažerského a ekonomického směru,
 • praxe minimálně 5 let v manažerské pozici,
 • orientace v kultuře a cestovním ruchu,
 • schopnost samostatného jednání a kooperace, vyjednávací, prezentační a komunikační schopnosti i ve směru k odborné veřejnosti na mezinárodní úrovni a k médiím,
 • výborné vyjadřovací schopnosti v mluveném i písemném projevu,
 • znalost principů veřejné správy,
 • všeobecný přehled legislativy a znalost legislativy upravující činnost pořadatele kulturních akcí, cestovního ruchu, příspěvkových organizací, včetně pravidel dotační politiky státu a EU,
 • schopnost navázat na strategické a koncepční materiály statutárního města Jihlavy v oblasti cestovního ruchu a kultury,
 • časová flexibilita, řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič/řidička, uživatelská znalost práce na PC (zejm. Word, Excel, PowerPoint),
 • manažerské a organizační schopnosti, empatie, diplomatické vystupování,
 • bezúhonnost, svéprávnost,

Obsah přihlášky do konkurzního řízení

Uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul,
 • datum a místo narození
 • místo trvalého pobytu (příp. korespondenční adresu)
 • číslo telefonu
 • e-mailovou adresu
 • datum a vlastnoruční podpis

Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníkem, průvodním dopisem apod.

 

 

Přílohy – doklady, které zájemce připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadním zaměstnání a praxi, odborných znalostech a dovednostech, včetně vlastnoručního podpisu,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) – originál nebo ověřenou kopii,
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení dle zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a jejich poskytnutí členům výběrové komise a osobám, které se podílejí na výběrovém řízení,
 • souhlas se zveřejněním strukturovaného životopisu a souhlas se zveřejněním předložené koncepce v případě, že kandidát bude jmenován do funkce ředitele/ředitelky Brány Jihlava, p.o.,
 • písemně zpracovaný návrh koncepce rozvoje organizace na 5 let, který bude obsahovat:
 • základní SWOT analýzu instituce,
 • vize a poslání organizace,
 • rámcový ekonomický plán,
 • zhodnocení personálního stavu a potřeb instituce, návrh optimální organizační struktury a priority pro řízení lidských zdrojů/personální politiky.

Koncepce rozvoje bude zpracována v rozsahu max. 5 normostran A4 strojopisu. Koncepce rozvoje a strukturovaný profesní životopis budou předloženy jak v písemné, tak i v elektronické podobě. K zaslání v elektronické podobě budete vyzváni po otevření Vámi zaslaných obálek.

Doplňující informace:

 • předpokládaný nástup do funkce: 1. 12. 2023
 • platové podmínky dle platných právních předpisů/platová třída 12 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlašovatel má právo konkurzní řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu nebo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.

Lhůta pro podání přihlášek, včetně všech příloh: 16. 10. 2023 do 12:00 hodin.

Přihlášku spolu s přílohami lze zaslat poštou nebo osobně doručit na podatelnu Magistrátu města Jihlavy v uzavřené obálce s označením „NEOTVÍRAT - ŘEDITEL/ŘEDITELKA BRÁNAJ“ a uvedením jména, příjmení a adresy uchazeče jakožto odesílatele.

Přihláška bude považována za řádně doručenou ve stanovené lhůtě, pokud bude doručena se všemi přílohami nejpozději v poslední den lhůty do stanovené hodiny uvedeným způsobem na adresu: Magistrát města Jihlavy, odbor školství, kultury a tělovýchovy, Masarykovo náměstí 97/1, Jihlava 586 01.

Uchazeči mohou být na základě zaslaných podkladů pozváni k osobnímu pohovoru.

O vypsání výběrového řízení rozhodla Rada statutárního města Jihlavy dne 7. 9. 2023 usnesením č.